Algemene voorwaarden

De Impact Recruiter hecht veel waarde aan duidelijkheid en helderheid. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn geven we je hierbij een overzicht van onze algemene voorwaarden zoals deze van toepassing zijn op onze dienstverlening.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. De Impact Recruiter: intermediair tussen opdrachtgever en kandidaat, gevestigd te Ede.

2. Opdrachtgever: de organisatie die door De Impact Recruiter een kandidaat aangedragen krijgt. Tevens wordt onder opdrachtgever verstaan de organisatie waarmee de partij aan wie de kandidaat in eerste instantie is voorgedragen in vennootschapsrechtelijke zin of organisatorisch verband is gelieerd.

3. Opdracht: de overeenkomst tussen De Impact Recruiter en de opdrachtgever waarbij De Impact Recruiter zich jegens opdrachtgever inspant een kandidaat te werven en te selecteren.

4. Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon die door De Impact Recruiter wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met opdrachtgever.

5. Arbeidsovereenkomst: hetgeen het Burgerlijk Wetboek daaronder verstaat, alsmede alle werkzaamheden die de kandidaat als freelancer of zelfstandige ten behoeve van opdrachtgever verricht, en waarvan de aard van de werkzaamheden gelijk of vergelijkbaar zijn als die waarvoor de kandidaat bij de opdrachtgever op kennismakingsgesprek is geweest.

6. Bruto maandsalaris: Het overeengekomen maandsalaris inclusief vakantiegeld, 13e maand en winstdeling naar rato.

7. Jaarinkomen: Alle vast overeengekomen fiscaal belaste inkomensbestanddelen en netto representatiekosten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door De Impact Recruiter, gevestigd te Ede. Een verwijzing naar andere algemene voorwaarden wordt niet zonder schriftelijke erkenning daarvan gehonoreerd, en aldus prevaleren deze algemene voorwaarden.

2. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door De Impact Recruiter schriftelijk zijn bevestigd.

3. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten aanbiedingen of handelingen van De Impact Recruiter is Nederlands recht van toepassing, ongeacht of opdrachtgever en/of kandidaat in het buitenland gevestigd of woonachtig is.

Artikel 3: Voorstel voor opdrachtgever en overeenkomst

1. De Impact Recruiter stelt, kandidaten voor bij opdrachtgevers (organisaties), zonder daarbij opgave te (hoeven) doen van NAW-gegevens. Door accordering van het voorstellen van een kandidaat (per mail of fax), verklaart en erkent opdrachtgever dat kennismaking met de betreffende kandidaat en eventuele volgende kandidaten plaatsvindt met in achtneming van alle condities en voorwaarden zoals bij deze algemene voorwaarden zijn beschreven. Door ontvangst bij De Impact Recruiter van de accordering is er sprake van een overeenkomst tussen opdrachtgever en De Impact Recruiter.

2. De opdrachtgever wordt, met inachtneming van het voorgaande lid, in de gelegenheid gesteld kennismakingsgesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat. Bij een afspraak op basis van no-cure-no-pay is De Impact Recruiter pas gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, overeenkomstig artikel 8 van deze algemene voorwaarden, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door De Impact Recruiter aangedragen kandidaat.

3. Indien er een overeenkomst wordt opgesteld voor een exclusieve wervingsopdracht, gelden er afwijkende afspraken die zijn vastgelegd in een aparte overeenkomst. In dit geval wordt de bemiddelingsfee verrekend zoals in artikel 7.2 is vermeldt.

Artikel 4: Informatieverstrekking en Zorgvuldigheid

1. De opdrachtgever is gehouden De Impact Recruiter tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de bemiddeling van belang kan zijn.

2. De opdrachtgever is gehouden om op correcte en zorgvuldige wijze om te gaan met de kandidaat die door De Impact Recruiter is voorgedragen, en de met deze voordracht verstrekte informatie. Dit houdt tevens in dat opdrachtgever is gehouden aan De Impact Recruiter binnen vijf werkdagen nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden daarvan verslag te doen.

3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. De Impact Recruiter zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat opdrachtgever niet van zijn onderzoeksplicht. De Impact Recruiter aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als opdrachtgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan.

2. De Impact Recruiter is op generlei wijze aansprakelijk voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden mochten lijden door nalatig of fout handelen van een kandidaat gedurende de selectieprocedure of na het aangaan van een arbeidsovereenkomst met betreffende kandidaat.

3. Opdrachtgever vrijwaart De Impact Recruiter tegen alle aanspraken van derden welke direct, indirect of zijdelings met de bemiddeling van De Impact Recruiter samenhangen of zouden kunnen samenhangen.

Artikel 6: Algemene bepalingen

1. De Impact Recruiter zal zich, uiteraard met inachtneming van deze voorwaarden, volledig inspannen om opdrachtgevers en kandidaten naar beste vermogen van dienst te zijn.

2. Indien de opdrachtgever een door De Impact Recruiter aangedragen kandidaat afwijst of de kandidaat een aanbod van de opdrachtgever afwijst en binnen 18 maanden nadat de kandidaat is voorgesteld met de kandidaat alsnog een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee overeenkomstig het gestelde in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

3. Het is opdrachtgever verboden op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien opdrachtgever dit verbod overtreedt, dan is opdrachtgever overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden gehouden tot betaling van de bemiddelingsfee.

Artikel 7: Facturen

1. Bij een no-cure-no-pay opdracht wordt aan de opdrachtgever na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met de kandidaat, een factuur gestuurd. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Blijft opdrachtgever in gebreke, ondanks een aanmaning met de aanzegging van verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten, dan worden de (deel)betalingen - ongeacht onder welke titel ontvangen - eerst in mindering gebracht op de rente en buitengerechtelijke incassokosten en vervolgens op de facturen zelf. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro.

2. Bij een exclusieve wervingsopdracht vindt er een afspraak plaats op basis van 3 fasen:

  • één derde (1/3) deel op het moment dat de opdrachtbevestiging tussen De Impact Recruiter en de Opdrachtgever tot stand komt;
  • één derde (1/3) deel op het moment dat De Impact Recruiter een of meerdere kandidaten presenteert;
  • één derde (1/3) deel op het moment dat de Opdracht is voltooid.

3. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim. Dan is De Impact Recruiter gerechtigd, het openstaande factuurbedrag te verhogen met rente van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de openstaande factuur of deel daarvan. Een aanmaning daartoe is niet vereist.

4. Advertentiekosten: in overleg met de opdrachtgever stelt De Impact Recruiter een advertentie op en adviseert in mediakeuze. De kosten van advertenties komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Bemiddelingsfee en kosten

1. In geval van een no-cure-no-pay opdracht is er door opdrachtgever een bemiddelingsfee verschuldigd indien en zodra tussen opdrachtgever en kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Bij een exclusieve wervingsopdracht wordt in 3 fasen gefactureerd, op basis van artikel 7.2.

2. De bemiddelingsfee zal berekend worden op basis van de afspraak zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever stelt ten behoeve van de administratie van De Impact Recruiter een kopie van de arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en kandidaat ter beschikking.

3. Wanneer, nadat De Impact Recruiter de opdracht van opdrachtgever heeft gekregen voor het invullen van de werving- en selectieprocedure, een kandidaat zich op een andere wijze dan via De Impact Recruiter meldt bij opdrachtgever, wordt deze kandidaat door De Impact Recruiter meegenomen in de procedure. Dit geldt tevens voor interne kandidaten van opdrachtgever. In deze gevallen geldt hetgeen gesteld is in het eerste lid van dit artikel.

4. Naast de verschuldigde fee zullen advertentiekosten en eventuele reis- en verblijfkosten van kandidaten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. In geval uit een voorselectie meerdere kandidaten bij een opdrachtgever in dienst treden, is opdrachtgever gehouden per aangenomen kandidaat het volledig honorarium te voldoen.

6. Reclamaties ten aanzien van de gedeclareerde bemiddelingsfee dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van De Impact Recruiter te worden gebracht, op straffe van verval van iedere aanspraak.

Artikel 9: Nazorg en garantieregeling

Gedurende het eerste halfjaar wordt er contact onderhouden met zowel de opdrachtgever als de kandidaat. Wanneer het dienstverband van de aangestelde kandidaat, met tenminste een aanstelling voor de duur van één jaar, binnen een halfjaar wordt beëindigd, zal een nieuwe zoekopdracht worden uitgevoerd onder hantering van de volgende kortingspercentages:

  • In de eerste en tweede maand na indiensttreding 75%
  • In de derde en vierde maand na indiensttreding 50%
  • In de vijfde en zesde maand na indiensttreding 25%

Indien de kandidaat gedurende de garantieperiode arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van ziekte of ongeval, of komt te overlijden, vervalt deze garantie. Als, naar het oordeel van De Impact Recruiter, de bedrijfsomstandigheden bij de opdrachtgever van dien aard zijn dat de slagingskans voor hernieuwde aanstelling te gering is, behoudt De Impact Recruiter zich het recht de hernieuwde opdracht niet te aanvaarden.

Artikel 10: Intrekken en wijzigen van een opdracht

Indien de opdrachtgever de werving & selectie opdracht tijdens de opdrachtduur beëindigt of elementen uit de opdracht zoals functie-inhoud, de werkomstandigheden of kandidaatprofiel zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van De Impact Recruiter sprake is van een nieuwe opdracht, is De Impact Recruiter gerechtigd de opdrachtgever 50% van de bemiddelingsfee in rekening te brengen.

Artikel 11: Tenslotte

1. De Impact Recruiter behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen eerst van toepassing zijn zodra De Impact Recruiter opdrachtgever daarvan in kennis heeft gesteld.

2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van De Impact Recruiter, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.